یک تکه سلام
 دو فنجان مکث ویک لحظه سکوت
 به احترام نام قشنگ دوست
انان که زما دور ولی در دل و جانند
 بسیار گرامی تر از انند که بدانند
 گفتیم که شاید ندانند...بدانند
این زندگی گذراست…
نه غمش پایدارست
 و نه خوشی اش.
به کوله بارت نگاه کن، که چگونه پرش کرده ای.
آرزویی بکن …
گوش های خدا پر از آرزوست و دستهایش پر از معجزه …
آرزویی بکن …
شاید کوچکترین معجزه اش بزرگترین آرزوی تو باشد !
روزهای شما همواره دست در دست معبود..