چه اسم با مسمایی

آب، مایه حیات

مایه روشنایی و نشاط

آب!!

در حیرتم از خلقت آب ، اگر با درخت همنشین شود ، آنرا شکوفا میکند . اگر با آتش تماس بگیرد ، آنرا خاموش میکند . اگر با ناپاکی ها برخورد کند ، آنرا تمیز میکند . اگر با آرد هم آغوش شود ، آنرا آماده طبخ میکند . اگر با خورشید متفق شود ، رنگین کمان ایجاد میشود .

ولی اگر تنها بماند ، رفته رفته گند آب میگردد .

دل ما نیز بسان آب است ، وقتی با دیگران است زنده و تاثیر پذیر است و در تنهایی مرده و گرفته است .

 "باهم" بودنهایمان را قدر بدانیم

فروغ فرخزاد