🚩میدونی خوشبختی یعنی چی؟

🌹یعنی اینکه من عشقشم

🌹یکی یدونشم

🌹خانوم خونشم

🌹اسمم قسمشه☝soniya

🌹ناموسشم

🌹وقتی باهاش قهرم هرچقدم ازدستم ناراحت باشه آخرشم باهام آشتی میکنه😆

🌹عروس مامانشم

🌹یعنی داشتن یه نی نی ناز از عشقت

🌹یعنی بابا بچه هات باشه

🚩میدونی حسه خوب چه وقتیه؟

🌹وقتی که روم غیرت داره

🌹بخاطره من با دنیا میجنگه

🌹سرش بره عشقش و ناموسش نمیره

🌹اسممو جلو غریبه نمیاره

🌹میاد ناخونامو واسم لاک میزنه

🌹میاد واسم رژ لب میزنه💄

🚩میدونی دیوونگی یعنی چی؟

🌹یعنی وقتی دستت تو دستشه و فشارش میده

🌹یعنی لمس دستاش واسه اولین بار

🌹یعنی بازوهاشوسفت بچسبی توخیابون وقدم بزنی وکسیم جرات نکنه نگات کنه

🌹یعنی تو نفسش باشی

🌹روت حساس باشه

🌹واست آلوچه بخره

🚩میدونی آرامش یعنی چی؟

🌹یعنی میدونی وقتی باهاش قهری کسی جاتونمیگیر

🌹وقتی تو بغلش سفت فشارت میده و قلبش برات بوم بوم میزنه

🌹وقتی که موهاتو نوازش میکنه

🌹لپتو میکشه

🌹میدونی راحت تر از اغوشش جایی نداری

💞عشق ینی بودن همه ی این چیزا درکنار هم.

.